Hala

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez 2018/2019>

14.09.2018 r. - Koncert zespołu Dubska

15.09.2018 r. - Turniej koszykówki ulicznej przy ulicznej muzyce - Arcan Cup

23.09.2018 r. - Bieg im. T. Zielińskiego

29.09.2018 r. - Gala boksu

14.10.2018 r. - Memoriał Ferdynanda Dziedzica

Regulamin hali

REGULAMIN HALI SPORTOWO- WIDOWISKOWEJ W TRZCIANCE

§ 1 1. Hala Sportowo-Widowiskowa jest administrowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance ul. Sikorskiego 26

2. Hala Sportowo - Widowiskowa służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

3. Zajęcia w Hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

4. Hala Sportowo- Widowiskowa jest czynna:

a. poniedziałek - piątek w godz. 7:00-24:00,

b. sobota - niedziela w godz. 8:00- 20:00,

c. godziny nocne – 22.00 – 6.00,

d. w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie,

e. w wakacje soboty – niedziele - nieczynne.

5. W dni powszednie w okresie roku szkolnego w godzinach od 8:00-15:30

Hala udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla LO i szkół gminnych.

6. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest klubom, osobom fizycznym i grupom zorganizowanym w oparciu o aktualny harmonogram

§ 2

1. Za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego i Burmistrza Trzcianki.

§ 3

1. Z Hali Sportowo - Widowiskowej mogą korzystać:

o dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

o kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

o zakłady pracy, instytucje, organizacje,

o grupy zorganizowane

o osoby fizyczne

o dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

§ 4

1. Korzystający z Hali Sportowo - Widowiskowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

2. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych Hali po każdych zajęciach.

3. Udostępnianie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.

4. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

a. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem

b. utrzymania czystości w obiekcie,

c. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

d. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

5. Na terenie Hali Sportowo - Widowiskowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu i prowadzącego zajęcia.

6. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

7. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.

8. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Hali Sportowo - Widowiskowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

9. Wszelkie zdarzenia , urazy należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

10. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

1. Zabrania się wnoszenia do Hali Sportowo - Widowiskowej:

o wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

o środków odurzających lub substancji psychotropowych,

o puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

o napojów alkoholowych.

2. Ponadto zakazuje się:

o wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

o spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

o wchodzić na płytę bez zezwolenia,

o wprowadzać zwierząt na teren Hali.

§ 6

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Hali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

3. Osoby korzystające z Hali zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem

4. Osoby korzystające z Hali uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

5. Administrator i obsługa Hali Sportowo – Widowiskowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

6. Skargi i wnioski przyjmuje administracja Hali Sportowo –Widowiskowej i dyrektor MDK w Trzciance.

7. Administrator Hali Sportowo – Widowiskowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

§ 7

1. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z Hali Sportowo - Widowiskowej określonych Regulaminem, szkoły pragnące dokonać rezerwacji wynajmu Hali na kolejny rok, powinny złożyć wniosek wraz z liczbą godzin najpóźniej do 30 czerwca w sekretariacie Hali Sportowo – Widowiskowej.

2. Zainteresowane szkoły zostaną poinformowane o terminie spotkania, w sprawie ustalenia harmonogramu godzin na kolejny rok. Spotkanie odbędzie się do 10 sierpnia danego roku.

3. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z Hali Sportowo - Widowiskowej określonych Regulaminem, kluby sportowe i zorganizowane grupy pragnące dokonać rezerwacji wynajmu Hali na kolejny rok, powinny złożyć wnioski wraz z wykazem wszystkich terminów, najpóźniej do 30 czerwca w sekretariacie Hali Sportowo – Widowiskowej. Załącznik 1.

4. Grupy nie zgłoszone korzystać będą w terminach nie zarezerwowanych.

5. W przypadku nieodpłatnego lub częściowo płatnego wynajmu hali od poniedziałku do piątku, do wniosku należy dołączyć zgodę Starosty, Burmistrza.

6. Rezerwacje na nieodpłatne lub częściowo płatne zajęcia w weekendy wymagają odrębnej zgody.

7. Wykaz klubów sportowych uprawnionych do nieodpłatnego, płatnego lub częściowo płatnego korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej, sporządza administracja Hali na podstawie złożonych wniosków prezesów klubów sportowych po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty, Burmistrza.

8. Zainteresowane kluby sportowe i zorganizowane grupy zostaną poinformowane o terminie spotkania, w sprawie ustalenia harmonogramu godzin na kolejny rok. Spotkanie odbędzie się do 31 lipca danego roku.

§ 8

Zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance

I . Składanie wniosku:

1. Osoby zainteresowane wynajmem pomieszczeń sportowych zgłaszają pisemny wniosek do zastępcy dyrektora ds. HSW w celu dokonania rezerwacji terminu i godzin wynajmu.

2.Sekretariat HSW osobiście, telefonicznie lub mailowo potwierdza możliwość wynajmu.

3. Zaopiniowany wniosek ostatecznie zatwierdza dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.

4. Wnioski o nieodpłatny lub częściowo odpłatnywynajem HSW muszą posiadać zgodę Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego lub Burmistrza Trzcianki.

5. Prawidłowo wypełniony wniosek należy zgłosić do sekretariatu HSW najpóźniej 21 dni przed planowaną imprezą, turniejem, zawodami itp.

6. Wniosek jest do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej HSW lub MDK. Załącznik nr 2.

II. Zasady płatności dla wynajmujących:

1.Hala Sportowo-Widowiskowa udostępniana jest na organizowanie imprez sportowych, artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz uroczystości gminnych i powiatowych.

2. Z Hali Sportowo-Widowiskowej korzystają nieodpłatnie uczniowie szkół z terenu gminy i powiatu finansowane z budżetów JST w ramach ustalonego harmonogramu w godzinach od 8 – 15.30 realizując programowe i statutowe założenia w zakresie wychowania fizycznego.

3. Po w/w godzinach z Hali mogą korzystać nieodpłatnie, częściowo odpłatnie i odpłatnie inne podmioty na podstawie zawartych umów.

4. Stałe rezerwacje Hali mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostaną powiadomieni z 7 dniowymwyprzedzeniem.

5. Najmujący może odwołać rezerwację hali sportowej, o czym informuje z 7 dniowym wyprzedzeniem. Za odwołanie rezerwacji w określonym terminienie pobiera się odpłatności.

6. Z uwagi na warunki atmosferyczne dopuszcza się zmianę okresu trwania umowy.

8. Za korzystanie z Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym przez zarządzającego uzgodnionym ze Starostą i Burmistrzem stanowiącym. Załącznik nr 3.

9. Opłaty za oświetlenie, ogrzewanie, korzystanie z szatni obliczane są na podstawie kalkulacji rocznych użytkowania obiektu. / kalkulacja 1-godziny użytkowania obiektu/.

10. Opłaty za najem Hali można regulować jednorazowo lub na koniec miesiąca na podstawie sporządzonego harmonogramu płatności na konto bankowe BS w Czarnkowie: 62895100095500019820000020

11. Nieodpłatny lub częściowo płatny wynajem hali może nastąpić tylko za zgodą Starosty, Burmistrza na pisemnym wniosku. Załącznik 2.

III. Godziny udostępniania HSW:

1. Od godziny 8.00 do 15.30 HSW udostępniana jest bezpłatnie na:

- prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i różnorodnych zajęć sportowych i poza sportowych dla szkół z terenu gminy i powiatu finansowanych z budżetów JST.

- prowadzenie imprez gminnych, powiatowych.

2. Od godziny 15.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku, HSW jest udostępniana dla:

- klubów, sekcji sportowych pod nadzorem instruktora lub trenera;

- dzieci i młodzieży wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej;

- grup zorganizowanych, organizacji, stowarzyszeń wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć.

Opiekun ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.

Nieodpłatny lub częściowo płatny wynajem hali może nastąpić tylko za zgodą Starosty, Burmistrza na pisemnym wniosku. Załącznik nr 2.

Każda grupa ubiegająca się o wynajem musi ustalić termin i warunki korzystania z Hali oraz podpisać umowę wynajmu z dyrektorem MDK w Trzciance . Załącznik nr 4.

3. Od godziny 20.00 do 24.00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych, HSW jest udostępniana dla:

- grup zorganizowanych, organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy i innych wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług Hali.

Opiekun ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem HSW. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.

Nieodpłatny lub częściowo płatny wynajem hali może nastąpić tylko za zgodą Starosty, Burmistrza na pisemnym wniosku. Załącznik nr 2.

Każda grupa ubiegająca się o wynajem musi ustalić termin i warunki korzystania z hali oraz podpisać umowę wynajmu z dyrektorem MDK w Trzciance . Załącznik nr 4.

IV. Opłaty i zwolnienia.

1. Z opłat mogą zostać zwolnieni:

a) dzieci oraz uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę oraz powiat finansowanych z budżetów JST.

b) kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy lub powiatu w ramach zawartych umów

c) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę, powiat

d) organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub powiat,

e) organizatorzy imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych,

f) organizatorzy realizujący zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą, powiatem.

W sprawach skarg i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora MDK w Trzciance.

Płyta główna

Płyta główna o wymiarach 44m x 24m przeznaczona jest do gry w piłkę siatkową, koszykową, ręczną, piłkę nożną oraz w badmintona. W hali znajduje się również 10 stołów do tenisa stołowego. Istnieje możliwość podziału płyty głównej na trzy części przy pomocy przesłon ażurowych, powstają wtedy 3 boiska do piłki siatkowej lub 2 boiska do piłki koszykowej i jedno do piłki siatkowej.

Szatnie/ Przebieralnie

Na dwóch poziomach znajdują się niezależne zespoły szatniowo-sanitarne wraz z dodatkowym zespołem dla niepełnosprawnych. Łącznie Hala Sportowo - Widowiskowa wyposażona jest w 7 szatni w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Każda z nich posiada także po 4 natryski, niezależną umywalkę i toaletę, oraz zamykane na klucz szafki do przechowywania strojów lub garderoby.

Cennik

Załącznik 3

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ W TRZCIANCE

od 01.01.2015 roku

PŁYTA GŁÓWNA 1 godz. 100 zł

1/3 PŁYTY – TERCJA 1 godz. 40 zł

SALA ĆWICZEŃ 1 godz. 40 zł

SALA KONFERENCYJNA Z KLIMATYZACJĄ 1 godz. 50 zł

SALA KONFERENCYJNA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM 1 godz. 70 zł

SAUNA 1 godz. 10 zł od osoby

SAUNA –KARNET (12 wejść) 100 zł

SAUNA –KARNET (6 wejść) 50 zł

ATLAS - 1 OSOBA 5 zł/godz.

ATLAS - KARNET (12 wejść) 50 zł

TENIS STOŁOWY 5 zł/godz.

TENIS STOŁOWY - KARNET (12 wejść) 50 zł

WYNAJĘCIE HALI NA IMPREZY 200 zł/godz.

BOISKO ZEWNĘTRZNE (oświetlenie) 20 zł/godz.

 

Wniosek o nieodpłatne udostępnienie Hali znajduje się w zakładce "Do pobrania".

Zajrzyj do MDK!:)

Bieżące informacje z HSW